VOOR GEMEENTEN

Herken je dit?

Vanuit je functie als beleidsmedewerker sociaal domein bij een gemeente verstrek je al jaren subsidies aan verschillende partijen. Het gaat eigenlijk altijd om sympathieke, sociale initiatieven en organisaties die goed doen. Maar als je verder kijkt, is dan helder wat deze gesubsidieerde inzet echt oplevert? Voor de directe doelgroep en voor de samenleving als geheel? Draagt deze inzet bij aan de gewenste maatschappelijke verandering? En in welke mate? Is duidelijk wat de impact is van de subsidies die jij en je collega’s verstrekken?

Social impact voor gemeenten

Als inzicht in impact en maatschappelijke waarde ontbreekt

Je vindt het niet gemakkelijk om deze vragen te beantwoorden. Dat komt mede doordat de organisaties die subsidie ontvangen ieder op eigen wijze invulling geven aan monitoring en verantwoording. Waarbij de focus vooral ligt op output informatie. Ieder jaar opnieuw is het weer een uitdaging om op basis hiervan te bepalen of de gesubsidieerde inzet voldoende bijdraagt aan het behalen van de beleidsdoelstellingen. Wanneer je hierover een goed gesprek wilt voeren met de organisaties, ervaren zij dit al gauw als kritiek of een bedreiging. Het lukt je niet goed om het gesprek naar een hoger niveau te tillen. Daarom worden de meeste subsidies weer voortgezet, met af en toe een kleine wijziging in de afspraken. Ondertussen blijft het je frustreren dat het niet lukt om scherper in beeld te krijgen wat de subsidies die je verstrekt nu precies opleveren. Dat je niet over goed onderbouwde informatie beschikt om de wethouder en gemeenteraad met een gerust hart mee te nemen in de gerealiseerde maatschappelijk impact. En dat je niet weet of het schaarse subsidiebudget zó wordt ingezet dat je maximale impact en maatschappelijke waarde creëert.

Subsidiëren met Impact!

Het kan ook anders. Stel je voor dat je samen met je collega’s en je subsidiepartners een werkwijze ontwikkelt waarin maatschappelijke impact centraal staat. Jullie ontwikkelen een gezamenlijk begrip van wat impact is, hoe je dat inzichtelijk maakt en hoe je dat meet. Dat geeft een goede basis voor de inrichting van de subsidiecyclus en voor een constructief gesprek over wat jullie willen bereiken en in hoeverre dat lukt. Daardoor krijgt gezamenlijk evalueren, leren en bijsturen vorm. Er ontstaat steeds meer inzicht in wat werkt en wat niet werkt, zodat subsidies optimaal besteed worden en de samenwerking verbetert. Dat maakt dat je meer voldoening haalt uit dit onderdeel van jouw werk. Ook wordt jouw werk gemakkelijker, omdat je een systematiek ontwikkelt die houvast biedt. En er komt betere informatie beschikbaar om de wethouder en gemeenteraad te informeren. Als dit is wat jij wilt vormgeven in jouw gemeente, dan is het Traject Subsidiëren met Impact iets voor jou.

Een traject op maat voor jouw gemeente

Aan de slag gaan met het traject Subsidiëren met Impact, levert je het volgende op:

Kennis en begrip van impactgericht werken en hoe je dat toepast op de subsidieverlening in jouw gemeente
Uitgewerkte Theories of Change voor een beleidsveld en/of per maatschappelijke organisatie
Een set afspraken over monitoring en evaluatie
Een nieuwe werkwijze die maatschappelijke impact inzichtelijk en volgbaar maakt
Subsidies die écht wat opleveren: voor individuele inwoners en de samenleving als geheel

Het traject Subsidiëren met Impact bestaat uit verschillende onderdelen.

Afhankelijk van wat er in jouw gemeente nodig is doe ik een voorstel voor een invulling op maat. Mogelijke onderdelen zijn:

Wat is Subsidiëren met Impact?

Gericht op het creëren van een gedeeld begrippenkader en kennisniveau.

Impact zichtbaar maken

Toepassen van kennis over impact op het eigen beleidsveld en de verschillende maatschappelijke organisaties die daarbinnen actief zijn. Uitwerken van een Theory of Change per beleidsveld en/of organisatie en nadenken over het monitoren hiervan.

Monitoren van impact in de toekomst

Komen tot een heldere set van afspraken over monitoren en evalueren. Wat doe je wanneer en hoe kom je tot een cyclus waarin leren en bijsturen centraal staan?

Impact onderzoek

Het (later) uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar behaalde resultaten en effecten.

Zoals gezegd is het Traject Subsidiëren met Impact altijd een ontwerp op maat. Dat betekent dat ik eerst een goed beeld wil krijgen van waar je tegen aan loopt en wat je met het traject wilt bereiken, waarna ik een passend voorstel doe om daaraan te werken.

Nieuwsgierig geworden? Plan dan een gratis impactgesprek. In dit gesprek help ik je om jouw impact vraagstuk helder te krijgen. Ook zal ik met je delen welke ontwikkelkansen ik zie, waar je kunt starten en wat impactgericht werken jouw gemeente oplevert.

Beleidsmaker gemeenten

Wie helpt je daarbij?

Dat ben ik: Judith van Leeuwen, zelfstandig adviseur, procesbegeleider en eigenaar van Social Impact Matters. Ik heb ruim tien jaar professionele ervaring in het sociaal domein als beleidsadviseur bij een gemeente en als adviseur en onderzoeker bij landelijk kennisinstituut Movisie. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan als vrijwilliger en bestuurslid aan de kant van maatschappelijke organisaties. Ik heb een achtergrond als bestuurskundige en heb recent de opleiding impactmanagement afgerond. Anderen zeggen over mij dat ik goed ben in het analyseren van complexe vraagstukken, mensen en partijen verbinden en in beweging krijgen, duidelijk communiceren en resultaatgericht werken. Wil je meer weten over wie ik ben en wat mij drijft?

Veel gestelde vragen

Afhankelijk van de precieze invulling van het traject is de doorlooptijd gemiddeld tussen de 2 en 4 maanden.

Ja. Ik ga graag met je in gesprek over jouw precieze vraag en behoefte, zodat ik je het beste kan helpen.

Ja. Het traject is erop gericht om kennis over te brengen en aan de slag te gaan met de toepassing hiervan, zodat je werken met impact zelf in de vingers krijgt.

Ja, al raad ik je aan om ook de gesubsidieerde maatschappelijke organisaties te betrekken in dit proces. Door samen een nieuwe manier van werken vorm te geven creëer je begrip en draagvlak, wat de toepassing en samenwerking ten goede zal komen.

Ja. Dan krijgt het meer de vorm van een traject dat de gemeente aanbiedt aan haar subsidiepartners.

Je kunt je gegevens achterlaten via deze website of mij direct mailen of bellen voor een afspraak. Dan gaan wij vrijblijvend in gesprek om jouw wensen verder te verkennen en te onderzoeken of ik daarbij kan helpen.

Wat zeggen opdrachtgevers?

Samen aan de slag?

Wil jij meer weten over wat ik voor jou en jouw organisatie kan betekenen?

Samen sociale impact maken